ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 39869
Kontakt 16596
Kierownictwo Urzędu 9378
Wójt 6999
Zastępca Wójta 2420
Sekretarz 6533
Skarbnik 4290
Komórki organizacyjne 10628
Referat Finansowy 5056
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 5923
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 5542
Administrator Systemu Informatycznego 5423
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 2743
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3261
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 4009
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 2830
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 4329
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2734
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 5126
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 2601
Radca prawny 7898
Poradnik interesanta 3781
DRUKI 3077
Zagospodarowanie przestrzenne 4890
Udostępnienie informacji publicznej 3983
Drogi gminne 1790
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 3059
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2985
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2737
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 896
Ogłoszenia o naborze 101167
Oświadczenia majątkowe 4221
RADA GMINY 1411
Radni VIII kadencji (2018-2023) 557
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 536
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 1031
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 1479
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 1526
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1110
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1119
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 1663
Oświadczenia majątkowe za 2020 r 442
Radni VII kadencji (2014-2018) 24841
PRACOWNICY GMINY 1474
2021 1551
2020 3595
2019 12089
2018 10463
2017 17625
2016 6960
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 2841
Kontrole 1037
Kontrole zewnętrzne 4477
Kontrole komisji rewizyjnej 2058
Numery rachunków bankowych 5991
Statut Gminy 4474
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 19367
Budżet Gminy 1575
Budżet 2022 149
Budżet 2021 1180
Budżet 2020 1420
Budżet 2019 4180
Budżet 2018 3295
Budżet 2017 5389
Budżet 2016 3036
Budżet 2015 4102
Budżet 2014 3854
Budżet 2013 4336
Budżet 2012 3474
Budżet 2011 3183
Budżet 2008 1778
Budżet 2010 2143
Budżet 2009 2779
Budżet 2007 1582
Podatki i opłaty 2774
Podatki na 2022 rok 206
Podatki na 2021 rok 1535
Podatki na 2020 rok 4945
Podatki na 2019 rok 11724
Podatki na 2018 rok 9873
Podatki na 2017 rok 8445
Podatki na 2016 rok 6962
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 645
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2395
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2928
Podatki 19780
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 896
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 328
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2020 roku 370
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2725
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 308
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 44145
Komunikaty 1135
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 316696
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 72015
Wykaz mienia 5270
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 13540
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3891
Decyzje środowiskowe 91973
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 15722
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4173
Program Ochrony Środowiska 6712
Program Gospodarki Odpadami 2711
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 3057
Gospodarka odpadami 8100
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1616
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 21786
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 79337
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 60206
Studium 10179
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 35868
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 16483
DRUKI DO POBRANIA 12281
Informacje o wszczęciu postępowania 1830
ORGANY GMINY 20714
Rada Gminy 23684
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 1105
Skład Rady VIII kadencji 2666
Skład Rady VII kadencji 7731
Sesje Rady Gminy 8147
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 994
2022 21
2021 2169
2020 5217
2019 10136
2018 8939
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 5687
2014 4740
2015 3224
2016 5692
2017 7367
2018 12561
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 4067
2014 10897
2013 19746
2012 17372
2011 14561
2010 5664
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 3887
2010 12301
2009 18142
2008 17372
2007 16890
2006 6589
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 3033
2004 6118
2005 12625
2006 12047
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 5012
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 3764
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 10597
Komisje Rady Gminy 5244
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 740
Komisja Rewizyjna 376
Skład Komisji 1672
2018 3003
2019 8229
2020 2935
2021 1321
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 380
Skład Komisji 1546
2018 3998
2019 7642
2020 2691
2021 1617
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 362
Skład Komisji 1443
2018 3120
2019 6177
2020 2367
2021 1335
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 436
Skład Komisji 1472
2018 4029
2019 9675
2020 4937
2021 2920
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 346
Skład Komisji 2052
2018 1493
2019 2453
2020 1280
2021 935
Wspólne posiedzenia komisji 338
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 62794
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 38149
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 48570
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 58125
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 10087
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2312
Komisja Rewizyjna 37335
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 22344
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 19911
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 26634
Wspolne posiedzenia komisji 2363
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2403
Komisja Rewizyjna 7404
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1047
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1063
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 993
Plan pracy Komisji na 2009 rok 979
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2432
Komisja Rewizyjna 8584
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 4215
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5731
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 11813
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 9406
AKTY PRAWNE 21273
Statut Gminy 1040
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1756
Uchwały Rady Gminy 9763
Rejestr uchwał 3613
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 646
2022 37
2021 3303
2020 12558
2019 19380
2018 10143
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 6561
2014 7720
2015 43531
2016 37285
2017 38320
2018 27801
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 5678
2014 11705
2013 30761
2012 41606
2011 46438
2010 6959
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 3983
2010 23110
2009 23352
2008 20843
2007 22613
2006 8912
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 3371
2006 25151
2005 37155
2004 33042
Zarządzenia Wójta 988822
Obwieszczenia 810601
Regulaminy 1893
Akty Pawa Miejscowego 1212
Rejestr aktów prawa miejscowego 2564
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 13844
Ogłoszenia 16131
Otwarte Konkursy Ofert 53151
Tryb małych zleceń 18050
Akademia Współpracy 8158
Zbiórki publiczne 7347
Mapa aktywności 5464
Sprawozdania i programy 19062
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 22573
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9701
Uchwały i Statuty 3594
Dodatki mieszkaniowe 2619
Fundusz alimentacyjny 3312
Świadczenia z pomocy społecznej 3606
Świadczenia rodzinne 2740
Zasiłek rodzinny 3203
Ogłoszenia GOPS 27208
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2646
Zespół Interdyscyplinarny 2413
Zespół Placówek Oświatowych 14311
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 5328
Szkoła Podstawowa w Staświnach 4531
Ośrodek Kultrury w Miłkach 5815
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 3625
Regulamin organizacyjny 2372
STRATEGIE / PROGRAMY 5089
Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 158
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2466
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2403
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2743
BEZPIECZEŃSTWO 8472
Komunikaty 7374
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 3113
PUKR 104469
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 2826
Wybory / Referenda 18644
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 2 1221
Archiwum 5021
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 4203
2015. Wybory prezydenckie 520
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 12671
2014. Wybory Samorządowe 15222
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 6891
Informacja Publiczna 3302
Petycje 4732
Ewidencje i Rejestry 605
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 3722
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 604

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3148
Statystyka 4687
Rejestr zmian 1572134
Mapa serwisu 4837

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 447558
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 36592
Ogłoszenia 90419
Petycje 6254
Zamówienia publiczne 343277
Powyżej 130 000 zł 37815
Do 130 000 zł 37039
Archiwum 2564
2013 16181
2012 9866
2011 8469
2010 19247
2009 4824
2008 10986
2007 7599
2006 7081
2005 7247
2004 5360
2003 3115
Plan zamówień publicznych 18030
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5766
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1233
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
« powrót do poprzedniej strony