ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 41851
Kontakt 18513
Kierownictwo Urzędu 10044
Wójt 7664
Zastępca Wójta 3008
Sekretarz 7475
Skarbnik 4726
Komórki organizacyjne 11467
Referat Finansowy 5986
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 7097
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 6367
Administrator Systemu Informatycznego 6194
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 3267
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4064
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 4638
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 3350
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 4997
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3221
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 6131
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 3048
Radca prawny 9323
Poradnik interesanta 4411
DRUKI 3604
Zagospodarowanie przestrzenne 5141
Udostępnienie informacji publicznej 4554
Drogi gminne 1949
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 3381
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 3556
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2974
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 1405
Ogłoszenia o naborze 123717
Oświadczenia majątkowe 5647
PRACOWNICY GMINY 1639
2022 207
2021 3453
2020 5504
2019 15798
2018 13061
2017 21413
2016 8417
RADA GMINY 1620
Radni VIII kadencji (2018-2023) 661
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 909
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 1435
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 2276
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 1962
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1435
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1438
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 2150
Oświadczenia majątkowe za 2020 r 822
Oświadczenia majątkowe za 2021 196
Radni VII kadencji (2014-2018) 30223
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 4400
Kontrole 1168
Kontrole zewnętrzne 5481
Kontrole komisji rewizyjnej 2430
Numery rachunków bankowych 6943
Statut Gminy 5427
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 20695
Budżet Gminy 1737
Budżet 2022 1027
Budżet 2021 2174
Budżet 2020 1763
Budżet 2019 5128
Budżet 2018 4024
Budżet 2017 6520
Budżet 2016 3615
Budżet 2015 4885
Budżet 2014 4583
Budżet 2013 5086
Budżet 2012 4236
Budżet 2011 3878
Budżet 2008 1984
Budżet 2010 2358
Budżet 2009 3011
Budżet 2007 1740
Podatki i opłaty 2978
Podatki na 2022 rok 648
Podatki na 2021 rok 2251
Podatki na 2020 rok 6693
Podatki na 2019 rok 14612
Podatki na 2018 rok 12030
Podatki na 2017 rok 10037
Podatki na 2016 rok 8311
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 717
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2711
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 3280
Podatki 24658
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 3185
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 99
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono pomocy publicznej w 2021 roku podany do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Miłki na podstawie art. 37 us 102
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 95
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 45900
Komunikaty 1644
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 379639
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 88602
Wykaz mienia 5833
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 14938
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4395
Decyzje środowiskowe 116995
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 19191
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4796
Program Ochrony Środowiska 8020
Program Gospodarki Odpadami 3085
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 3587
Gospodarka odpadami 9717
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1971
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 23143
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 90699
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 72285
Studium 11518
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 42443
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 19096
DRUKI DO POBRANIA 14985
Informacje o wszczęciu postępowania 2262
ORGANY GMINY 21828
Rada Gminy 27202
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 1782
Skład Rady VIII kadencji 3709
Skład Rady VII kadencji 8999
Sesje Rady Gminy 8945
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 1143
2022 1910
2021 5648
2020 7924
2019 13387
2018 13004
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 6111
2014 5478
2015 3641
2016 7037
2017 8684
2018 15933
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 4709
2014 12921
2013 23793
2012 20727
2011 17531
2010 6768
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 4431
2010 14787
2009 21872
2008 21063
2007 20577
2006 7937
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 3331
2004 7339
2005 15395
2006 14607
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 5767
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 4547
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 14317
Komisje Rady Gminy 5740
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 904
Komisja Rewizyjna 485
Skład Komisji 2224
2018 3959
2019 11422
2020 4354
2021 2973
2022 358
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 479
Skład Komisji 2041
2018 5220
2019 10474
2020 4109
2021 3891
2022 203
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 459
Skład Komisji 1875
2018 4078
2019 8533
2020 3554
2021 3338
2022 399
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 534
Skład Komisji 1893
2018 5202
2019 13126
2020 8063
2021 6658
2022 611
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 449
Skład Komisji 2662
2018 1893
2019 3356
2020 1965
2021 2334
2022 112
Wspólne posiedzenia komisji 431
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 76993
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 46666
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 59947
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 72304
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 11927
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2677
Komisja Rewizyjna 47144
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 27472
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 24403
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 32582
Wspolne posiedzenia komisji 2798
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2751
Komisja Rewizyjna 9270
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1173
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1201
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1108
Plan pracy Komisji na 2009 rok 1104
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2810
Komisja Rewizyjna 10646
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 5119
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7018
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 14911
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 10522
AKTY PRAWNE 23575
Statut Gminy 1160
Statut Gminy-tekst ujednolicony 2111
Uchwały Rady Gminy 10254
Rejestr uchwał 3971
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 808
2022 867
2021 6134
2020 18230
2019 25628
2018 12966
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 7403
2014 9134
2015 53190
2016 45781
2017 47846
2018 35761
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 6208
2014 14011
2013 37202
2012 50591
2011 56669
2010 8153
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 4560
2010 28421
2009 28631
2008 25340
2007 27849
2006 10947
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 3844
2006 31504
2005 45201
2004 40912
Zarządzenia Wójta 1231513
Obwieszczenia 1026718
Regulaminy 2264
Akty Pawa Miejscowego 1339
Rejestr aktów prawa miejscowego 3148
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 14767
Ogłoszenia 18802
Otwarte Konkursy Ofert 61866
Tryb małych zleceń 22200
Akademia Współpracy 9766
Zbiórki publiczne 8905
Mapa aktywności 6583
Sprawozdania i programy 26236
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 25105
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11354
Uchwały i Statuty 4231
Dodatki mieszkaniowe 2983
Fundusz alimentacyjny 3836
Świadczenia z pomocy społecznej 4284
Świadczenia rodzinne 3200
Zasiłek rodzinny 3752
Ogłoszenia GOPS 29674
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 3116
Zespół Interdyscyplinarny 2786
Zespół Placówek Oświatowych 17425
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 6062
Szkoła Podstawowa w Staświnach 5157
Ośrodek Kultrury w Miłkach 6574
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 4325
Regulamin organizacyjny 2747
STRATEGIE / PROGRAMY 5637
Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 461
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2816
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2750
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 3287
BEZPIECZEŃSTWO 9599
Komunikaty 8734
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 3582
PUKR 108444
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 3504
Wybory / Referenda 20770
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki w okręgu wyborczym numer 1 1602
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 2 2802
Archiwum 11349
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 5061
2015. Wybory prezydenckie 596
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 15776
2014. Wybory Samorządowe 18764
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 7719
Informacja Publiczna 3548
Petycje 7173
Ewidencje i Rejestry 692
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 4483
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1063
Deklaracja dostępności 288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3455
Statystyka 4939
Rejestr zmian 1998543
Mapa serwisu 5096

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 525146
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 43651
Ogłoszenia 109300
Petycje 7519
Zamówienia publiczne 394068
Powyżej 130 000 zł 76603
Do 130 000 zł 43201
Archiwum 2783
2013 19858
2012 11933
2011 10144
2010 23127
2009 5930
2008 13529
2007 9349
2006 8689
2005 9033
2004 6593
2003 3766
Plan zamówień publicznych 20235
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6572
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1428
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 1 4382
« powrót do poprzedniej strony