ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 38536
Kontakt 15759
Kierownictwo Urzędu 8913
Wójt 6722
Zastępca Wójta 2158
Sekretarz 6121
Skarbnik 4083
Komórki organizacyjne 10128
Referat Finansowy 4612
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 5480
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 5172
Administrator Systemu Informatycznego 5092
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 2529
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2918
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 3708
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 2591
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 4047
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2499
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 4691
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 2388
Radca prawny 7292
Poradnik interesanta 3509
DRUKI 2855
Zagospodarowanie przestrzenne 4839
Udostępnienie informacji publicznej 3662
Drogi gminne 1743
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 2854
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2821
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2529
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 667
Ogłoszenia o naborze 90773
Oświadczenia majątkowe 3744
RADA GMINY 1287
Radni VIII kadencji (2018-2023) 490
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 361
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 811
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 1192
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 1341
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 967
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 975
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 1452
Oświadczenia majątkowe za 2020 r 239
Radni VII kadencji (2014-2018) 22395
PRACOWNICY GMINY 1369
2021 673
2020 2826
2019 10491
2018 9321
2017 15926
2016 6400
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 2264
Kontrole 981
Kontrole zewnętrzne 4097
Kontrole komisji rewizyjnej 1900
Numery rachunków bankowych 5596
Statut Gminy 4061
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 18403
Budżet Gminy 1484
Budżet 2021 674
Budżet 2020 1250
Budżet 2019 3726
Budżet 2018 2965
Budżet 2017 4875
Budżet 2016 2800
Budżet 2015 3774
Budżet 2014 3555
Budżet 2013 4010
Budżet 2012 3323
Budżet 2011 3035
Budżet 2008 1731
Budżet 2010 2093
Budżet 2009 2720
Budżet 2007 1543
Podatki i opłaty 2621
Podatki na 2021 rok 1100
Podatki na 2020 rok 4193
Podatki na 2019 rok 10457
Podatki na 2018 rok 8837
Podatki na 2017 rok 7728
Podatki na 2016 rok 6359
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 599
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2231
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2767
Podatki 17736
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 730
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 187
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2020 roku 199
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2639
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 170
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 43140
Komunikaty 670
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 279984
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 64772
Wykaz mienia 5051
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 12974
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3682
Decyzje środowiskowe 80332
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 14298
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3933
Program Ochrony Środowiska 6113
Program Gospodarki Odpadami 2532
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2845
Gospodarka odpadami 7403
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1453
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 21058
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 74275
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 55209
Studium 9640
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 33145
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 15430
DRUKI DO POBRANIA 11310
Informacje o wszczęciu postępowania 1615
ORGANY GMINY 20040
Rada Gminy 21946
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 796
Skład Rady VIII kadencji 2153
Skład Rady VII kadencji 7151
Sesje Rady Gminy 7588
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 897
2021 1056
2020 4109
2019 8902
2018 7503
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 5351
2014 4429
2015 3062
2016 5174
2017 6836
2018 11187
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 3752
2014 10082
2013 18061
2012 16067
2011 13492
2010 5211
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 3603
2010 11325
2009 16749
2008 15882
2007 15460
2006 6121
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2814
2004 5653
2005 11584
2006 11106
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 4617
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 3427
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 9176
Komisje Rady Gminy 4895
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 675
Komisja Rewizyjna 323
Skład Komisji 1450
2018 2678
2019 7075
2020 2370
2021 683
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 324
Skład Komisji 1357
2018 3499
2019 6469
2020 2170
2021 738
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 311
Skład Komisji 1277
2018 2758
2019 5302
2020 1912
2021 627
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 391
Skład Komisji 1290
2018 3600
2019 8338
2020 3777
2021 1605
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 310
Skład Komisji 1805
2018 1332
2019 2125
2020 1030
2021 521
Wspólne posiedzenia komisji 298
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 56635
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 34502
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 43795
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 52152
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 9288
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2175
Komisja Rewizyjna 33578
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 20192
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 17743
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 23978
Wspolne posiedzenia komisji 2192
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2253
Komisja Rewizyjna 6663
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 983
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 997
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 938
Plan pracy Komisji na 2009 rok 908
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2277
Komisja Rewizyjna 7737
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3852
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5208
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 10666
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 8707
AKTY PRAWNE 20354
Statut Gminy 986
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1591
Uchwały Rady Gminy 9488
Rejestr uchwał 3398
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 556
2021 1813
2020 9914
2019 16537
2018 8909
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 6191
2014 7146
2015 39226
2016 33483
2017 33883
2018 24137
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 5423
2014 10718
2013 27672
2012 37604
2011 41933
2010 6406
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 3726
2010 20691
2009 21228
2008 18899
2007 20318
2006 8115
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 3158
2006 22655
2005 33518
2004 29633
Zarządzenia Wójta 880495
Obwieszczenia 709895
Regulaminy 1719
Akty Pawa Miejscowego 1142
Rejestr aktów prawa miejscowego 2336
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 13299
Ogłoszenia 14784
Otwarte Konkursy Ofert 49260
Tryb małych zleceń 15996
Akademia Współpracy 7414
Zbiórki publiczne 6693
Mapa aktywności 4984
Sprawozdania i programy 15101
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 21524
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8867
Uchwały i Statuty 3320
Dodatki mieszkaniowe 2458
Fundusz alimentacyjny 3045
Świadczenia z pomocy społecznej 3295
Świadczenia rodzinne 2544
Zasiłek rodzinny 2934
Ogłoszenia GOPS 25909
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2435
Zespół Interdyscyplinarny 2236
Zespół Placówek Oświatowych 12997
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 5000
Szkoła Podstawowa w Staświnach 4260
Ośrodek Kultrury w Miłkach 5408
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 3366
Regulamin organizacyjny 2222
STRATEGIE / PROGRAMY 4777
Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 26
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2319
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2246
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2535
BEZPIECZEŃSTWO 7898
Komunikaty 6828
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2913
PUKR 102565
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 2543
Wybory / Referenda 17458
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 2 138
Archiwum 2421
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 3863
2015. Wybory prezydenckie 487
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 11475
2014. Wybory Samorządowe 13605
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 6504
Informacja Publiczna 3166
Petycje 3558
Ewidencje i Rejestry 546
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 3417
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 360

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2933
Statystyka 4565
Rejestr zmian 1384192
Mapa serwisu 4598

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 412544
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 33635
Ogłoszenia 82090
Petycje 5714
Zamówienia publiczne 319704
Powyżej 130 000 zł 18372
Do 130 000 zł 33800
Archiwum 2448
2013 14690
2012 8992
2011 7553
2010 17383
2009 4427
2008 9954
2007 6956
2006 6443
2005 6639
2004 4907
2003 2909
Plan zamówień publicznych 16907
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5372
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1135
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 2 2856
« powrót do poprzedniej strony