ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 38276
Kontakt 15606
Kierownictwo Urzędu 8814
Wójt 6673
Zastępca Wójta 2115
Sekretarz 6034
Skarbnik 4051
Komórki organizacyjne 9997
Referat Finansowy 4552
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 5418
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 5109
Administrator Systemu Informatycznego 5037
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 2491
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2863
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 3660
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 2559
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 3985
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2462
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 4628
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 2354
Radca prawny 7191
Poradnik interesanta 3458
DRUKI 2822
Zagospodarowanie przestrzenne 4832
Udostępnienie informacji publicznej 3599
Drogi gminne 1735
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 2806
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2773
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2497
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 634
Ogłoszenia o naborze 88851
Oświadczenia majątkowe 3690
RADA GMINY 1263
Radni VIII kadencji (2018-2023) 481
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 329
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 748
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 1145
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 1303
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 939
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 943
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 1415
Oświadczenia majątkowe za 2020 r 187
Radni VII kadencji (2014-2018) 22008
PRACOWNICY GMINY 1351
2021 512
2020 2682
2019 10212
2018 9088
2017 15596
2016 6309
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 2165
Kontrole 974
Kontrole zewnętrzne 4026
Kontrole komisji rewizyjnej 1875
Numery rachunków bankowych 5522
Statut Gminy 3998
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 18184
Budżet Gminy 1464
Budżet 2021 564
Budżet 2020 1224
Budżet 2019 3622
Budżet 2018 2890
Budżet 2017 4762
Budżet 2016 2750
Budżet 2015 3712
Budżet 2014 3496
Budżet 2013 3944
Budżet 2012 3280
Budżet 2011 3008
Budżet 2008 1725
Budżet 2010 2083
Budżet 2009 2710
Budżet 2007 1537
Podatki i opłaty 2610
Podatki na 2021 rok 1053
Podatki na 2020 rok 4070
Podatki na 2019 rok 10243
Podatki na 2018 rok 8615
Podatki na 2017 rok 7585
Podatki na 2016 rok 6235
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 590
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2184
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2731
Podatki 17335
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 688
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 157
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2020 roku 172
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2608
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 141
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 42859
Komunikaty 521
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 275995
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 63464
Wykaz mienia 5022
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 12884
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3638
Decyzje środowiskowe 79033
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 14013
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3890
Program Ochrony Środowiska 6004
Program Gospodarki Odpadami 2503
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2809
Gospodarka odpadami 7285
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1427
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 20884
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 73366
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 54151
Studium 9508
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 32575
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 15204
DRUKI DO POBRANIA 11154
Informacje o wszczęciu postępowania 1586
ORGANY GMINY 19896
Rada Gminy 21641
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 703
Skład Rady VIII kadencji 2094
Skład Rady VII kadencji 7040
Sesje Rady Gminy 7493
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 879
2021 873
2020 3925
2019 8717
2018 7176
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 5301
2014 4370
2015 3025
2016 5071
2017 6744
2018 10944
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 3699
2014 9946
2013 17797
2012 15820
2011 13326
2010 5133
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 3554
2010 11158
2009 16536
2008 15648
2007 15214
2006 6033
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2773
2004 5554
2005 11404
2006 10952
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 4543
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 3368
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 8960
Komisje Rady Gminy 4826
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 652
Komisja Rewizyjna 313
Skład Komisji 1414
2018 2613
2019 6891
2020 2257
2021 583
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 313
Skład Komisji 1323
2018 3412
2019 6300
2020 2058
2021 626
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 301
Skład Komisji 1246
2018 2695
2019 5142
2020 1819
2021 534
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 381
Skład Komisji 1256
2018 3504
2019 8137
2020 3586
2021 1412
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 302
Skład Komisji 1766
2018 1302
2019 2073
2020 981
2021 463
Wspólne posiedzenia komisji 288
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 55574
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 33835
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 42947
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 51245
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 9113
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2149
Komisja Rewizyjna 32991
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 19872
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 17451
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 23563
Wspolne posiedzenia komisji 2158
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2227
Komisja Rewizyjna 6515
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 970
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 985
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 927
Plan pracy Komisji na 2009 rok 897
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2251
Komisja Rewizyjna 7573
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3790
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5100
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 10442
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 8608
AKTY PRAWNE 20200
Statut Gminy 978
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1550
Uchwały Rady Gminy 9439
Rejestr uchwał 3371
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 540
2021 1637
2020 9359
2019 16045
2018 8681
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 6136
2014 7039
2015 38494
2016 32885
2017 33093
2018 23578
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 5372
2014 10556
2013 27208
2012 36832
2011 41085
2010 6320
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 3682
2010 20271
2009 20815
2008 18515
2007 19930
2006 7990
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 3112
2006 22206
2005 32837
2004 28995
Zarządzenia Wójta 863408
Obwieszczenia 694472
Regulaminy 1688
Akty Pawa Miejscowego 1125
Rejestr aktów prawa miejscowego 2291
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 13232
Ogłoszenia 14528
Otwarte Konkursy Ofert 48700
Tryb małych zleceń 15631
Akademia Współpracy 7322
Zbiórki publiczne 6578
Mapa aktywności 4906
Sprawozdania i programy 14451
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 21390
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8742
Uchwały i Statuty 3262
Dodatki mieszkaniowe 2428
Fundusz alimentacyjny 3009
Świadczenia z pomocy społecznej 3235
Świadczenia rodzinne 2508
Zasiłek rodzinny 2899
Ogłoszenia GOPS 25577
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2403
Zespół Interdyscyplinarny 2209
Zespół Placówek Oświatowych 12732
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 4938
Szkoła Podstawowa w Staświnach 4193
Ośrodek Kultrury w Miłkach 5340
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 3323
Regulamin organizacyjny 2198
STRATEGIE / PROGRAMY 4733
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2292
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2202
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2493
BEZPIECZEŃSTWO 7813
Komunikaty 6724
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2873
PUKR 102280
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 2469
Wybory / Referenda 17230
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 3200
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 2511
Wybory Prezydenta RP 3083
Archiwum 2287
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 3805
2015. Wybory prezydenckie 481
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 11255
2014. Wybory Samorządowe 13358
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 6422
Informacja Publiczna 3146
Petycje 3384
Ewidencje i Rejestry 537
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 3347
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 311

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2895
Statystyka 4516
Rejestr zmian 1346264
Mapa serwisu 4496

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 406109
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 33011
Ogłoszenia 80642
Petycje 5645
Zamówienia publiczne 315203
Powyżej 130 000 zł 15016
Do 130 000 zł 33080
Archiwum 2433
2013 14412
2012 8833
2011 7425
2010 17022
2009 4359
2008 9799
2007 6843
2006 6351
2005 6551
2004 4842
2003 2870
Plan zamówień publicznych 16639
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5301
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1120
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 2652
« powrót do poprzedniej strony