ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 43141
Kontakt 19617
Kierownictwo Urzędu 10405
Wójt 8028
Zastępca Wójta 3377
Sekretarz 7960
Skarbnik 5015
Komórki organizacyjne 11938
Referat Finansowy 6521
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 7675
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 6880
Administrator Systemu Informatycznego 6619
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 3615
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4538
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 4979
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 3665
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 5382
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3505
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 6601
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 3309
Radca prawny 10146
Poradnik interesanta 4812
DRUKI 3911
Zagospodarowanie przestrzenne 6061
Udostępnienie informacji publicznej 4874
Drogi gminne 2254
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 3560
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 3918
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 3112
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 1747
Ogłoszenia o naborze 134861
Oświadczenia majątkowe 6711
PRACOWNICY GMINY 1767
2022 543
2021 4403
2020 6415
2019 17755
2018 14484
2017 23414
2016 9093
RADA GMINY 1736
Radni VIII kadencji (2018-2023) 731
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 1130
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 1675
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 2803
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 2200
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1645
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 1636
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 2411
Oświadczenia majątkowe za 2020 r 1031
Oświadczenia majątkowe za 2021 413
Radni VII kadencji (2014-2018) 32745
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 5401
Kontrole 1239
Kontrole zewnętrzne 6039
Kontrole komisji rewizyjnej 2661
Numery rachunków bankowych 7543
Statut Gminy 5934
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 21308
Budżet Gminy 1841
Budżet 2022 1761
Budżet 2021 2820
Budżet 2020 1962
Budżet 2019 5668
Budżet 2018 4464
Budżet 2017 7186
Budżet 2016 3910
Budżet 2015 5363
Budżet 2014 5034
Budżet 2013 5567
Budżet 2012 4763
Budżet 2011 4368
Budżet 2008 2363
Budżet 2010 2706
Budżet 2009 3516
Budżet 2007 2019
Podatki i opłaty 3112
Podatki na 2022 rok 903
Podatki na 2021 rok 2627
Podatki na 2020 rok 7574
Podatki na 2019 rok 16036
Podatki na 2018 rok 13201
Podatki na 2017 rok 10892
Podatki na 2016 rok 9011
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 764
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2905
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 3500
Podatki 27002
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 3496
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 247
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono pomocy publicznej w 2021 roku podany do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Miłki na podstawie art. 37 us 259
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 256
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 47043
Komunikaty 2001
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 409214
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 98070
Wykaz mienia 6426
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 15836
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4736
Decyzje środowiskowe 128447
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 21643
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 5058
Program Ochrony Środowiska 8771
Program Gospodarki Odpadami 3326
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 3925
Gospodarka odpadami 10631
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2202
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 24011
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 95918
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 77511
Studium 12181
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 45004
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 20294
DRUKI DO POBRANIA 16498
Informacje o wszczęciu postępowania 2520
ORGANY GMINY 22487
Rada Gminy 29298
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 2171
Skład Rady VIII kadencji 4484
Skład Rady VII kadencji 9753
Sesje Rady Gminy 9363
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 1233
2022 4072
2021 7513
2020 9391
2019 15043
2018 14798
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 6378
2014 5967
2015 3902
2016 7646
2017 9298
2018 17740
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 5096
2014 14111
2013 25919
2012 22688
2011 19307
2010 7469
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 4794
2010 16168
2009 23906
2008 23052
2007 22572
2006 8789
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 3484
2004 8068
2005 16907
2006 16012
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 6237
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 5043
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 16204
Komisje Rady Gminy 6138
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 1006
Komisja Rewizyjna 553
Skład Komisji 2547
2018 4513
2019 13088
2020 5144
2021 4007
2022 925
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 549
Skład Komisji 2346
2018 5889
2019 11931
2020 4830
2021 5259
2022 619
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 530
Skład Komisji 2158
2018 4643
2019 9766
2020 4243
2021 4517
2022 1025
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 594
Skład Komisji 2162
2018 5865
2019 14888
2020 9511
2021 8526
2022 1647
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 518
Skład Komisji 3069
2018 2182
2019 3886
2020 2350
2021 3170
2022 445
Wspólne posiedzenia komisji 494
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 83800
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 50729
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 64853
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 78603
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 12964
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2924
Komisja Rewizyjna 51571
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 29876
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 26413
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 35274
Wspolne posiedzenia komisji 3078
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2995
Komisja Rewizyjna 10113
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1257
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1297
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1195
Plan pracy Komisji na 2009 rok 1196
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 3073
Komisja Rewizyjna 11706
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 5640
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7707
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 16441
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 11239
AKTY PRAWNE 24933
Statut Gminy 1255
Statut Gminy-tekst ujednolicony 2362
Uchwały Rady Gminy 10870
Rejestr uchwał 4236
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 986
2022 1725
2021 7780
2020 20250
2019 28176
2018 14270
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 7856
2014 9847
2015 57116
2016 49319
2017 51711
2018 39116
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 6537
2014 15076
2013 40166
2012 54484
2011 61120
2010 8775
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 4907
2010 30720
2009 31084
2008 27549
2007 30109
2006 11921
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 4130
2006 34182
2005 48812
2004 44443
Zarządzenia Wójta 1355791
Obwieszczenia 1135279
Regulaminy 2509
Akty Pawa Miejscowego 1430
Rejestr aktów prawa miejscowego 3448
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 15179
Ogłoszenia 20503
Otwarte Konkursy Ofert 67031
Tryb małych zleceń 24723
Akademia Współpracy 10445
Zbiórki publiczne 9663
Mapa aktywności 7357
Sprawozdania i programy 30479
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 26455
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12380
Uchwały i Statuty 4601
Dodatki mieszkaniowe 3217
Fundusz alimentacyjny 4190
Świadczenia z pomocy społecznej 4679
Świadczenia rodzinne 3462
Zasiłek rodzinny 4092
Ogłoszenia GOPS 31309
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 3355
Zespół Interdyscyplinarny 2996
Zespół Placówek Oświatowych 19146
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 6549
Szkoła Podstawowa w Staświnach 5551
Ośrodek Kultrury w Miłkach 7060
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 4618
Regulamin organizacyjny 2957
STRATEGIE / PROGRAMY 5981
Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 640
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 3018
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2957
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 3598
BEZPIECZEŃSTWO 10405
Komunikaty 9492
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 3807
PUKR 110588
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 3910
Wybory / Referenda 21847
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki w okręgu wyborczym numer 1 2798
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 2 3548
Archiwum 14325
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 5483
2015. Wybory prezydenckie 649
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 16929
2014. Wybory Samorządowe 20214
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 8241
Informacja Publiczna 3738
Petycje 9181
Ewidencje i Rejestry 755
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 4922
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1474
Deklaracja dostępności 658

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3570
Statystyka 5074
Rejestr zmian 2288273
Mapa serwisu 5235

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 563612
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 47008
Ogłoszenia 119275
Petycje 8193
Zamówienia publiczne 419992
Powyżej 130 000 zł 95242
Do 130 000 zł 46297
Archiwum 2922
2013 21508
2012 12889
2011 10943
2010 24975
2009 6443
2008 14831
2007 10146
2006 9450
2005 9791
2004 7167
2003 4089
Plan zamówień publicznych 21916
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7074
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1518
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg Nr 1 4758
« powrót do poprzedniej strony