ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 35235
Kontakt 13945
Kierownictwo Urzędu 7782
Wójt 6204
Zastępca Wójta 1592
Sekretarz 5188
Skarbnik 3634
Komórki organizacyjne 8735
Referat Finansowy 3774
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 4558
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 4294
Administrator Systemu Informatycznego 4259
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 2067
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2141
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 3054
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 2100
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 3302
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2013
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 3854
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1939
Radca prawny 6003
Poradnik interesanta 2863
DRUKI 2360
Zagospodarowanie przestrzenne 4733
Udostępnienie informacji publicznej 2898
Drogi gminne 1664
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 2315
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2188
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2056
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 190
Ogłoszenia o naborze 69638
Oświadczenia majątkowe 2957
RADA GMINY 961
Radni VIII kadencji (2018-2023) 360
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 356
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 630
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 937
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 637
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 650
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 997
Radni VII kadencji (2014-2018) 17348
Radni VI kadencji (2010-2014) 1650
za 2013 rok 3877
PRACOWNICY GMINY 1176
2020 1060
2019 7094
2018 6888
2017 12484
2016 5200
2015 3838
2013 8860
2014 7743
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 1341
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 2747
Kontrole 878
Kontrole zewnętrzne 3125
Kontrole komisji rewizyjnej 1499
Numery rachunków bankowych 4585
Statut Gminy 3213
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 16082
Budżet Gminy 1295
Budżet 2020 818
Budżet 2019 2634
Budżet 2018 2166
Budżet 2017 3749
Budżet 2016 2220
Budżet 2015 3035
Budżet 2014 2853
Budżet 2013 3197
Budżet 2012 2923
Budżet 2011 2721
Budżet 2008 1642
Budżet 2010 1970
Budżet 2009 2586
Budżet 2007 1443
Podatki i opłaty 2311
Podatki na 2021 rok 99
Podatki na 2020 rok 2458
Podatki na 2019 rok 7371
Podatki na 2018 rok 6683
Podatki na 2017 rok 6250
Podatki na 2016 rok 4997
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 495
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1848
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2421
Podatki 13730
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 322
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 336
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2019 roku 336
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2418
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 39638
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 224635
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 49625
Wykaz mienia 4434
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 11636
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3251
Decyzje środowiskowe 60578
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 11118
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3360
Program Ochrony Środowiska 4952
Program Gospodarki Odpadami 2165
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2370
Gospodarka odpadami 5913
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1089
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 18816
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 60441
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 44294
Studium 8192
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 26831
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 12746
DRUKI DO POBRANIA 8903
Informacje o wszczęciu postępowania 1155
ORGANY GMINY 17948
Rada Gminy 17542
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 197
Skład Rady VIII kadencji 1481
Skład Rady VII kadencji 5961
Sesje Rady Gminy 6428
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 724
2020 1652
2019 5975
2018 4512
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 4627
2014 3657
2015 2660
2016 4154
2017 5748
2018 8076
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 3114
2014 8220
2013 14358
2012 13306
2011 11086
2010 4213
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 3033
2010 9149
2009 13674
2008 12777
2007 12657
2006 5135
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2308
2004 4587
2005 9509
2006 9074
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 3738
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 2813
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 5858
Komisje Rady Gminy 4021
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 387
Komisja Rewizyjna 222
Skład Komisji 957
2018 1861
2019 4451
2020 1165
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 219
Skład Komisji 949
2018 2443
2019 3910
2020 854
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 210
Skład Komisji 929
2018 1942
2019 3214
2020 857
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 249
Skład Komisji 884
2018 2515
2019 5401
2020 1327
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 221
Skład Komisji 1209
2018 959
2019 1367
2020 428
Wspólne posiedzenia komisji 209
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 43231
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 26158
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 33365
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 39118
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 7476
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1897
Komisja Rewizyjna 24723
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 15860
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 13878
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 18809
Wspolne posiedzenia komisji 1859
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1943
Komisja Rewizyjna 5216
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 870
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 873
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 823
Plan pracy Komisji na 2009 rok 798
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1962
Komisja Rewizyjna 5983
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3152
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 4277
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 8229
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 7533
AKTY PRAWNE 18119
Statut Gminy 858
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1208
Uchwały Rady Gminy 8979
Rejestr uchwał 2951
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 418
2020 3826
2019 10611
2018 6051
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 5429
2014 5858
2015 30955
2016 26518
2017 25686
2018 16982
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4909
2014 8714
2013 22125
2012 30076
2011 33928
2010 5418
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 3138
2010 16402
2009 17220
2008 15428
2007 16476
2006 6725
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 2693
2006 18143
2005 27320
2004 23531
Zarządzenia Wójta 666948
Obwieszczenia 526972
Regulaminy 1334
Akty Pawa Miejscowego 1004
Rejestr aktów prawa miejscowego 1891
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 12222
Ogłoszenia 11928
Otwarte Konkursy Ofert 41898
Tryb małych zleceń 12337
Akademia Współpracy 5900
Zbiórki publiczne 5160
Mapa aktywności 3969
Sprawozdania i programy 7126
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 19192
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7665
Uchwały i Statuty 2829
Dodatki mieszkaniowe 2110
Fundusz alimentacyjny 2544
Świadczenia z pomocy społecznej 2662
Świadczenia rodzinne 2071
Zasiłek rodzinny 2431
Ogłoszenia GOPS 22991
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1986
Zespół Interdyscyplinarny 1900
Zespół Placówek Oświatowych 10627
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 4172
Szkoła Podstawowa w Staświnach 3697
Ośrodek Kultrury w Miłkach 4552
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 2803
Regulamin organizacyjny 1860
STRATEGIE / PROGRAMY 4159
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2005
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1921
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2037
BEZPIECZEŃSTWO 6751
Komunikaty 5518
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2479
PUKR 97643
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 1836
Wybory / Referenda 14254
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 684
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 37
Wybory Prezydenta RP 1713
Archiwum 1888
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 3122
2015. Wybory prezydenckie 401
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 8924
2014. Wybory Samorządowe 10197
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 5630
Informacja Publiczna 2841
Petycje 1613
Ewidencje i Rejestry 458
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 2661
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2571
Statystyka 4240
Rejestr zmian 979759
Mapa serwisu 4192

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 338241
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 27122
Ogłoszenia 64534
Petycje 4517
Zamówienia publiczne 270401
Do 30 000 Euro 27383
Archiwum 2240
2013 11398
2012 7099
2011 5851
2010 13923
2009 3431
2008 7552
2007 5384
2006 4939
2005 4980
2004 3809
2003 2319
Plan zamówień publicznych 14465
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4548
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 916
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 96
« powrót do poprzedniej strony