ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 33826
Kontakt 12996
Kierownictwo Urzędu 7334
Wójt 5964
Zastępca Wójta 1339
Sekretarz 4796
Skarbnik 3421
Komórki organizacyjne 8291
Referat Finansowy 3378
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 4131
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 3949
Administrator Systemu Informatycznego 3900
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1883
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1897
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 2807
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1894
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 3033
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1790
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 3483
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1768
Radca prawny 5513
Poradnik interesanta 2591
DRUKI 2089
Zagospodarowanie przestrzenne 4682
Udostępnienie informacji publicznej 2507
Drogi gminne 1620
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 2078
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1880
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1851
Ogłoszenia o naborze 61672
Oświadczenia majątkowe 2633
RADA GMINY 840
Radni VIII kadencji (2018-2023) 307
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 150
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 437
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 725
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 493
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 510
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 784
Radni VII kadencji (2014-2018) 14666
Radni VI kadencji (2010-2014) 1483
za 2013 rok 3368
PRACOWNICY GMINY 1114
2020 425
2019 5456
2018 5724
2017 10832
2016 4585
2015 3459
2013 7774
2014 6772
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 962
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 2483
Kontrole 827
Kontrole zewnętrzne 2719
Kontrole komisji rewizyjnej 1326
Numery rachunków bankowych 4181
Statut Gminy 2839
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 15079
Budżet Gminy 1201
Budżet 2020 586
Budżet 2019 2151
Budżet 2018 1818
Budżet 2017 3226
Budżet 2016 1924
Budżet 2015 2689
Budżet 2014 2500
Budżet 2013 2800
Budżet 2012 2591
Budżet 2011 2559
Budżet 2008 1591
Budżet 2010 1896
Budżet 2009 2518
Budżet 2007 1390
Podatki i opłaty 2184
Podatki na 2020 rok 1590
Podatki na 2019 rok 6111
Podatki na 2018 rok 5791
Podatki na 2017 rok 5553
Podatki na 2016 rok 4385
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 455
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1701
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2255
Podatki 11968
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 175
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 197
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2019 roku 200
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2324
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 37962
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 200587
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 43142
Wykaz mienia 3954
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 11021
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3064
Decyzje środowiskowe 53493
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 9855
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3133
Program Ochrony Środowiska 4414
Program Gospodarki Odpadami 2018
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2183
Gospodarka odpadami 5351
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 941
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 17879
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 54591
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 39748
Studium 7651
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 24532
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 11637
DRUKI DO POBRANIA 7919
Informacje o wszczęciu postępowania 973
ORGANY GMINY 17083
Rada Gminy 15884
Skład Rady VIII kadencji 1224
Skład Rady VII kadencji 5365
Sesje Rady Gminy 5938
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 658
2020 631
2019 4497
2018 2940
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 4306
2014 3265
2015 2464
2016 3649
2017 5166
2018 6549
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2836
2014 7337
2013 12504
2012 11675
2011 9771
2010 3691
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 2740
2010 8022
2009 11936
2008 11053
2007 11047
2006 4560
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2089
2004 4028
2005 8393
2006 8016
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 3278
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 2530
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 4305
Komisje Rady Gminy 3637
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 345
Komisja Rewizyjna 184
Skład Komisji 725
2018 1469
2019 3149
2020 649
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 188
Skład Komisji 754
2018 1890
2019 2754
2020 424
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 179
Skład Komisji 745
2018 1508
2019 2218
2020 380
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 208
Skład Komisji 718
2018 1962
2019 3692
2020 591
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 191
Skład Komisji 935
2018 744
2019 929
2020 202
Wspólne posiedzenia komisji 174
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 36177
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 22423
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 28097
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 33143
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 6601
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1769
Komisja Rewizyjna 20811
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 13752
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 11922
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 16323
Wspolne posiedzenia komisji 1680
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1794
Komisja Rewizyjna 4559
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 817
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 819
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 772
Plan pracy Komisji na 2009 rok 747
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1805
Komisja Rewizyjna 5135
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2830
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3734
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 7080
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 7031
AKTY PRAWNE 17125
Statut Gminy 801
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1036
Uchwały Rady Gminy 8666
Rejestr uchwał 2853
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 361
2020 1651
2019 7743
2018 4606
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 5074
2014 5157
2015 26793
2016 22841
2017 21720
2018 13484
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4678
2014 7697
2013 19491
2012 26178
2011 30101
2010 4925
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2886
2010 14531
2009 15470
2008 13897
2007 14912
2006 6090
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 2500
2006 16216
2005 24476
2004 20895
Zarządzenia Wójta 574699
Obwieszczenia 444247
Regulaminy 1148
Akty Pawa Miejscowego 957
Rejestr aktów prawa miejscowego 1682
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 11615
Ogłoszenia 10527
Otwarte Konkursy Ofert 38894
Tryb małych zleceń 10623
Akademia Współpracy 5243
Zbiórki publiczne 4507
Mapa aktywności 3509
Sprawozdania i programy 3534
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 18136
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7060
Uchwały i Statuty 2583
Dodatki mieszkaniowe 1954
Fundusz alimentacyjny 2295
Świadczenia z pomocy społecznej 2352
Świadczenia rodzinne 1883
Zasiłek rodzinny 2190
Ogłoszenia GOPS 21596
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1787
Zespół Interdyscyplinarny 1747
Zespół Placówek Oświatowych 9332
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 3854
Szkoła Podstawowa w Staświnach 3481
Ośrodek Kultrury w Miłkach 4235
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 2542
Regulamin organizacyjny 1682
STRATEGIE / PROGRAMY 3891
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1858
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1784
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1818
BEZPIECZEŃSTWO 6296
Komunikaty 4979
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2254
PUKR 95258
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 1479
Wybory / Referenda 12740
Wybory Prezydenta RP 1073
Archiwum 1697
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2797
2015. Wybory prezydenckie 372
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 7672
2014. Wybory Samorządowe 8807
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 5234
Informacja Publiczna 2606
Petycje 1298
Ewidencje i Rejestry 417
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 2353
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2419
Statystyka 4063
Rejestr zmian 823142
Mapa serwisu 3970

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 305664
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 24314
Ogłoszenia 57166
Petycje 4006
Zamówienia publiczne 250410
Do 30 000 Euro 24893
Archiwum 2104
2013 9876
2012 6150
2011 5058
2010 12074
2009 2860
2008 6256
2007 4493
2006 4156
2005 4170
2004 3172
2003 2028
Plan zamówień publicznych 13398
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4240
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 810
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
« powrót do poprzedniej strony