ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 36536
Kontakt 14724
Kierownictwo Urzędu 8214
Wójt 6396
Zastępca Wójta 1818
Sekretarz 5510
Skarbnik 3810
Komórki organizacyjne 9342
Referat Finansowy 4062
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 4890
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 4609
Administrator Systemu Informatycznego 4564
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 2226
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2431
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 3287
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 2289
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 3570
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2173
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 4135
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 2103
Radca prawny 6456
Poradnik interesanta 3094
DRUKI 2554
Zagospodarowanie przestrzenne 4776
Udostępnienie informacji publicznej 3189
Drogi gminne 1695
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 2521
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2398
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 2242
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Miłki 363
Ogłoszenia o naborze 76905
Oświadczenia majątkowe 3252
RADA GMINY 1091
Radni VIII kadencji (2018-2023) 418
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji radnego 131
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 543
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 834
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 1083
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 775
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 776
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 1149
Radni VII kadencji (2014-2018) 19070
Radni VI kadencji (2010-2014) 1801
za 2013 rok 4263
PRACOWNICY GMINY 1234
2020 1708
2019 8320
2018 7787
2017 13781
2016 5634
2015 4064
2013 9696
2014 8397
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 1642
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 2980
Kontrole 917
Kontrole zewnętrzne 3467
Kontrole komisji rewizyjnej 1629
Numery rachunków bankowych 4969
Statut Gminy 3531
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 16946
Budżet Gminy 1374
Budżet 2021 76
Budżet 2020 983
Budżet 2019 3040
Budżet 2018 2463
Budżet 2017 4172
Budżet 2016 2425
Budżet 2015 3336
Budżet 2014 3132
Budżet 2013 3510
Budżet 2012 3076
Budżet 2011 2841
Budżet 2008 1685
Budżet 2010 2023
Budżet 2009 2646
Budżet 2007 1483
Podatki i opłaty 2488
Podatki na 2021 rok 574
Podatki na 2020 rok 3129
Podatki na 2019 rok 8601
Podatki na 2018 rok 7455
Podatki na 2017 rok 6803
Podatki na 2016 rok 5478
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 532
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 2000
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2557
Podatki 15149
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 469
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 476
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2019 roku 476
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2505
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 41106
Komunikaty 147
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 245139
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 54641
Wykaz mienia 4673
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 12119
Warunki wydania decyzji środowiskowych 3429
Decyzje środowiskowe 67740
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 12269
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3582
Program Ochrony Środowiska 5372
Program Gospodarki Odpadami 2301
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2550
Gospodarka odpadami 6421
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1227
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 19724
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 65892
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 48395
Studium 8687
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 28972
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 13728
DRUKI DO POBRANIA 9873
Informacje o wszczęciu postępowania 1338
ORGANY GMINY 18700
Rada Gminy 19161
Transmisje sesji Rady Gminy Miłki 426
Skład Rady VIII kadencji 1726
Skład Rady VII kadencji 6374
Sesje Rady Gminy 6800
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 789
2020 2541
2019 7154
2018 5709
2021 208
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 4891
2014 3951
2015 2812
2016 4499
2017 6125
2018 9305
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 3353
2014 8899
2013 15773
2012 14343
2011 12047
2010 4592
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 3234
2010 9952
2009 14837
2008 13972
2007 13665
2006 5455
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2481
2004 4977
2005 10290
2006 9824
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 4032
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 3042
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 7153
Komisje Rady Gminy 4334
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 519
Komisja Rewizyjna 263
Skład Komisji 1135
2018 2167
2019 5479
2020 1649
2021 106
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 255
Skład Komisji 1103
2018 2794
2019 4954
2020 1355
2021 110
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 245
Skład Komisji 1073
2018 2242
2019 4066
2020 1250
2021 69
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 308
Skład Komisji 1030
2018 2929
2019 6595
2020 2267
2021 473
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 256
Skład Komisji 1424
2018 1095
2019 1668
2020 662
2021 142
Wspólne posiedzenia komisji 239
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 48117
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 29219
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 37457
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 43997
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 8189
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2004
Komisja Rewizyjna 27592
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 17196
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 15086
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 20408
Wspolne posiedzenia komisji 1980
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 2062
Komisja Rewizyjna 5672
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 908
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 920
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 863
Plan pracy Komisji na 2009 rok 840
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 2083
Komisja Rewizyjna 6518
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3398
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 4587
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 9038
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 8002
AKTY PRAWNE 19009
Statut Gminy 916
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1339
Uchwały Rady Gminy 9177
Rejestr uchwał 3092
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 469
2021 486
2020 6146
2019 12800
2018 7034
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 5698
2014 6324
2015 34101
2016 29245
2017 28489
2018 19469
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 5091
2014 9480
2013 24239
2012 32770
2011 36619
2010 5774
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 3345
2010 17787
2009 18635
2008 16603
2007 17732
2006 7233
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 2850
2006 19543
2005 29550
2004 25480
Zarządzenia Wójta 742567
Obwieszczenia 592851
Regulaminy 1482
Akty Pawa Miejscowego 1051
Rejestr aktów prawa miejscowego 2054
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 12641
Ogłoszenia 13052
Otwarte Konkursy Ofert 44842
Tryb małych zleceń 13589
Akademia Współpracy 6435
Zbiórki publiczne 5672
Mapa aktywności 4261
Sprawozdania i programy 9919
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 20081
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8042
Uchwały i Statuty 2997
Dodatki mieszkaniowe 2227
Fundusz alimentacyjny 2712
Świadczenia z pomocy społecznej 2871
Świadczenia rodzinne 2226
Zasiłek rodzinny 2602
Ogłoszenia GOPS 24076
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2150
Zespół Interdyscyplinarny 2016
Zespół Placówek Oświatowych 11408
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 4559
Szkoła Podstawowa w Staświnach 3890
Ośrodek Kultrury w Miłkach 4821
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 2991
Regulamin organizacyjny 2003
STRATEGIE / PROGRAMY 4395
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 2122
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2029
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 2211
BEZPIECZEŃSTWO 7158
Komunikaty 6000
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2648
PUKR 99551
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 2084
Wybory / Referenda 15318
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 1772
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 817
Wybory Prezydenta RP 2236
Archiwum 2043
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 3403
2015. Wybory prezydenckie 438
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9807
2014. Wybory Samorządowe 11239
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 5928
Informacja Publiczna 2980
Petycje 2250
Ewidencje i Rejestry 495
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 2918
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 51

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2695
Statystyka 4366
Rejestr zmian 1116183
Mapa serwisu 4303

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 365528
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 29455
Ogłoszenia 71027
Petycje 4927
Zamówienia publiczne 286928
Do 30 000 Euro 29761
Archiwum 2312
2013 12603
2012 7737
2011 6443
2010 15122
2009 3821
2008 8413
2007 5955
2006 5495
2005 5642
2004 4238
2003 2553
Plan zamówień publicznych 15353
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4858
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1010
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki Okręg NR 3 1120
« powrót do poprzedniej strony