ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 32564
Kontakt 12147
Kierownictwo Urzędu 6933
Wójt 5740
Zastępca Wójta 1113
Sekretarz 4525
Skarbnik 3239
Komórki organizacyjne 7882
Referat Finansowy 3104
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 3843
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 3714
Administrator Systemu Informatycznego 3663
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1738
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1732
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 2592
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1739
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2824
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1635
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 3211
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1608
Radca prawny 5126
Poradnik interesanta 2353
DRUKI 1884
Zagospodarowanie przestrzenne 4647
Udostępnienie informacji publicznej 2222
Drogi gminne 1578
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1897
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1690
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1683
Ogłoszenia o naborze 55819
Oświadczenia majątkowe 2445
RADA GMINY 750
Radni VIII kadencji (2018-2023) 260
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji radnego 306
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 571
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 370
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 387
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 631
Radni VII kadencji (2014-2018) 13146
Radni VI kadencji (2010-2014) 1347
za 2013 rok 3011
za 2012 rok 2980
PRACOWNICY GMINY 1044
2019 4088
2018 4794
2017 9370
2016 4225
2015 3218
2013 6829
2014 6013
2012 5817
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 694
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 2293
Kontrole 779
Kontrole zewnętrzne 2376
Kontrole komisji rewizyjnej 1193
Numery rachunków bankowych 3855
Statut Gminy 2493
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 14402
Budżet Gminy 1137
Budżet 2020 387
Budżet 2019 1719
Budżet 2018 1495
Budżet 2017 2715
Budżet 2016 1686
Budżet 2015 2388
Budżet 2014 2176
Budżet 2013 2475
Budżet 2012 2300
Budżet 2011 2396
Budżet 2008 1552
Budżet 2010 1819
Budżet 2009 2442
Budżet 2007 1346
Podatki i opłaty 2112
Podatki na 2020 rok 907
Podatki na 2019 rok 4998
Podatki na 2018 rok 4930
Podatki na 2017 rok 4949
Podatki na 2016 rok 3907
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 421
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1558
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 2099
Podatki 10770
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskaza 49
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 66
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień w 2019 roku 63
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 2196
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 36728
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 183357
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 38963
Wykaz mienia 3602
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 10623
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2932
Decyzje środowiskowe 49312
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 8961
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2933
Program Ochrony Środowiska 4029
Program Gospodarki Odpadami 1885
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 2016
Gospodarka odpadami 4863
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 820
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 17154
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 50874
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 37150
Studium 7242
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 22167
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 10950
DRUKI DO POBRANIA 7302
Informacje o wszczęciu postępowania 820
ORGANY GMINY 16360
Rada Gminy 14690
Skład Rady VIII kadencji 1053
Skład Rady VII kadencji 4859
Sesje Rady Gminy 5544
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 606
2020 199
2019 3439
2018 2268
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 4032
2014 2972
2015 2305
2016 3296
2017 4810
2018 5491
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2608
2014 6584
2013 11208
2012 10409
2011 8842
2010 3323
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 2521
2010 7158
2009 10712
2008 9762
2007 9936
2006 4056
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1918
2004 3648
2005 7532
2006 7231
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 2996
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 2320
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 3342
Komisje Rady Gminy 3358
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 292
Komisja Rewizyjna 154
Skład Komisji 544
2018 1153
2019 2184
2020 291
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 156
Skład Komisji 574
2018 1448
2019 1887
2020 169
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 150
Skład Komisji 582
2018 1173
2019 1479
2020 72
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 176
Skład Komisji 568
2018 1518
2019 2477
2020 135
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 163
Skład Komisji 696
2018 570
2019 604
2020 44
Wspólne posiedzenia komisji 141
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 31551
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 19947
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 24737
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 29170
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 5943
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1650
Komisja Rewizyjna 18821
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 12523
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 10755
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 14779
Wspolne posiedzenia komisji 1540
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1664
Komisja Rewizyjna 4124
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 766
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 767
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 725
Plan pracy Komisji na 2009 rok 692
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1657
Komisja Rewizyjna 4597
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2606
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3417
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 6349
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 6583
AKTY PRAWNE 16483
Statut Gminy 750
Statut Gminy-tekst ujednolicony 928
Uchwały Rady Gminy 8472
Rejestr uchwał 2805
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 327
2020 529
2019 5915
2018 3749
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4862
2014 4679
2015 24220
2016 20713
2017 19428
2018 11512
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4510
2014 7049
2013 17762
2012 23829
2011 27529
2010 4580
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2702
2010 13343
2009 14300
2008 12773
2007 13784
2006 5686
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 2338
2006 15177
2005 22905
2004 19401
Zarządzenia Wójta 509064
Obwieszczenia 382633
Regulaminy 988
Akty Pawa Miejscowego 904
Rejestr aktów prawa miejscowego 1507
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 11166
Ogłoszenia 9302
Otwarte Konkursy Ofert 36812
Tryb małych zleceń 9414
Akademia Współpracy 4788
Zbiórki publiczne 4095
Mapa aktywności 3162
Sprawozdania i programy 1056
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 17241
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6722
Uchwały i Statuty 2383
Dodatki mieszkaniowe 1810
Fundusz alimentacyjny 2081
Świadczenia z pomocy społecznej 2136
Świadczenia rodzinne 1719
Zasiłek rodzinny 1994
Ogłoszenia GOPS 20399
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1631
Zespół Interdyscyplinarny 1598
Zespół Placówek Oświatowych 8361
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 3609
Szkoła Podstawowa w Staświnach 3275
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3993
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 2337
Regulamin organizacyjny 1523
STRATEGIE / PROGRAMY 3668
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1733
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1661
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1658
BEZPIECZEŃSTWO 5879
Komunikaty 4516
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 2085
PUKR 93389
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 1243
Wybory / Referenda 11643
Wybory Prezydenta RP 431
Archiwum 1496
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2543
2015. Wybory prezydenckie 345
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 6819
2014. Wybory Samorządowe 7696
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 4969
Informacja Publiczna 2477
Petycje 1128
Ewidencje i Rejestry 383
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 2072
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2329
Statystyka 3903
Rejestr zmian 683114
Mapa serwisu 3816

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 280907
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 22080
Ogłoszenia 51317
Petycje 3605
Zamówienia publiczne 238779
Do 30 000 Euro 23332
Archiwum 2006
2013 8943
2012 5503
2011 4552
2010 11038
2009 2459
2008 5394
2007 3888
2006 3617
2005 3601
2004 2736
2003 1794
Plan zamówień publicznych 12454
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4007
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 688
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
Wybory Prezydenta RP 7
« powrót do poprzedniej strony